1.- El nostre projecte educatiu

L’Escola Bressol Para – Sol és un centre de caràcter educatiu i la seva finalitat és atendre i tenir cura de nens/es de 0 a 3 anys.

En el Projecte Educatiu del centre ens plantegem com a objectius primordials el desenvolupament harmònic dels infants i  atendre les seves necessitats bàsiques (afecte, higiene i alimentació)

Considerem el joc dels infants com a eina d’aprenentatge. A través de les seves accions, dels seus moviments i les seves experiències van descobrint el seu entorn. És per això que a l’escola hi ha diferents ambients i racons  pensats i programats perquè tots els nens i nenes, seguint el seu ritme maduratiu desenvolupin la iniciativa, la creativitat i la descoberta per si mateix.

El treball per projectes afavoreix l’experimentació, l’observació, l’autonomia personal, la comunicació, la psicomotrocitat, el respecte per l’entorn, etc. de l’Infant en l’etapa en la qual es troba, tenint en compte les seves necessitats educatives.

Promovem i treballem perquè l’Escola Bressol Para-sol sigui un espai obert i inclusiu, volem ser una escola permeable que doni continuïtat a l’àmbit familiar, afavorint  la seguretat i estabilitat necessària a cada nen/a per una adequada formació amb les relacions entre la família i l’escola.

2.- La relació amb les famílies

Si, al llarg de l’escolaritat, compartir criteris educatius entre família i escola és necessari, en el primer cicle d’educació infantil és un requisit ineludible perquè l’infant tingui un desenvolupament harmònic. En aquest sentit, les escoles bressol municipals posen una atenció especial al procés d’adaptació i coneixença mútua entre la família i l’escola.

La família és el primer nucli i el més important en què es desenvolupen els primers anys de la vida de la persona. Tenint en compte la sensibilitat dels nens/es de 0-3 anys considerem de gran importància que entre les educadores de l’escola i la família la relació sigui:

 • De col·laboració.
 • D’intercanvi constant d’informació.
 • De confiança i valoració positiva mútua.
 • De comprensió cordial.
 • De disponibilitat i flexibilitat (tan personal com pel que fa a horaris)

El procés d’adaptació

L’adaptació a l’escola bressol és un procés que es desenvolupa de manera diferent per a cada infant i cada família. Un indicador de qualitat de les escoles bressol municipals es troba en les condicions de què disposa l’infant i en la preparació dels professionals per facilitar aquesta adaptació, especialment des del punt de vista emocional.

El contacte amb les famílies

Si bé el contacte informal entre pares i mares i educadors i educadores és molt freqüent, i això permet una comunicació immediata i el traspàs d’informacions necessàries sense demores, a les escoles bressol municipals s’estableixen, al menys, dues entrevistes i dues reunions al llarg del curs. D’aquesta manera, es comparteix amb les famílies, d’una manera més formal, de forma singularitzada i de forma global, l’adopció de postures comunes per al benestar i el creixement dels infants.

D’altra banda, el lliurament d’un informe escrit al final del curs permet disposar d’una visió global de l’evolució dels fills o les filles durant un període de temps.

La participació de les famílies als centres

Les escoles bressol municipals es defineixen com escoles obertes a la participació de les famílies. El projecte educatiu permet l’impuls, d’una banda, de grups de trobada entre famílies, per compartir aspectes relacionats amb la criança dels infants i, de l’altra, la constitució de l’Associació de Mares i Pares (AMPA).

Els consells escolars són el context de participació més institucional: els diferents sectors de la comunitat educativa col·laboren en els diversos àmbits de gestió dels centres i esdevenen l’espai de trobada de totes les persones implicades en l’educació dels infants i el funcionament de les escoles bressol.

3.- L’organització de l’escola:

L’Escola Bressol, Para-Sol és un edifici d ‘una sola planta, molt ben il·luminat de 316,50 m. i un pati de 348,30m.

 L’escola disposa de:

 • Una aula per nens i nenes de 0-1 any amb accés al canviador.
 • Una aula pels nens i nens de1-2anys que té accés al canviador i disposa d’un lavabo.
 • Una aula de 2-3 anys que disposa d’un lavabo
 • Una aula d’usos múltiples que és utilitzada per tots els grups d’edat.
 • Un passadís adaptat com a sala de jocs, racó d’acollida i racó de lactància.
 • Una cuina biberoneria.
 • Un lavabo pels adults.
 • Un despatx.

Cada grup classe tindrà com a responsable una educadora i l’educadora de suport quan li correspongui.

Pel que fa les ràtios de nens i nenes per educadora es complirà el que regeix, segons la normativa vigent.

Horari del servei

 • Matí: 9:00 h. a 13:00 h.
 • Tarda: 15:00 h. a 18:00.h.
 • Menjador: 13:00 h. a 15:00 h.

Servei de prolongació d’horari:

 • Matí:  8:00 h. a 9:00 h.
 • Tarda: 18:00h. a 19:00h.

Grups d’infants i places

 • Classe dels nadons
 • Classe 1 a 2 anys
 • Classe 2 a 3 anys

Professionals a l’escola bressol

El projecte educatiu de l’escola és fruït de l’aportació col·lectiva de l’equip de professionals . Cada grup d’infants té un tutor o tutora, i compta amb el suport d’un educador o educadora en les franges d’alimentació i descans. A més, el centre té assignat un educador o educadora complementària durant tota la jornada.

4.- Serveis complementaris:

Alimentació

Acollida

5.- Galeria d’imatges

 

 

 6.- Localització

quitxalla planol

Horari d’atenció al públic

Mati: 9.00 a 13.00

Tarda: 15.00 a 18.00

De dilluns a divendres

Telèfon: 973.711063

Correu electrònic: c5008716@xtec.cat