El Niu

Cada centre ha de personalitzar el contingut

1.- El nostre projecte educatiu

breu descripció, màxim 10 línies+/-

2.- La relació amb les famílies

Si, al llarg de l’escolaritat, compartir criteris educatius entre família i escola és necessari, en el primer cicle d’educació infantil és un requisit ineludible perquè l’infant tingui un desenvolupament harmònic. En aquest sentit, les escoles bressol municipals posen una atenció especial al procés d’adaptació i coneixença mútua entre la família i l’escola.

El procés d’adaptació

L’adaptació a l’escola bressol és un procés que es desenvolupa de manera diferent per a cada infant i cada família. Un indicador de qualitat de les escoles bressol municipals es troba en les condicions de què disposa l’infant i en la preparació dels professionals per facilitar aquesta adaptació, especialment des del punt de vista emocional.

El contacte amb les famílies

Si bé el contacte informal entre pares i mares i educadors i educadores és molt freqüent, i això permet una comunicació immediata i el traspàs d’informacions necessàries sense demores, a les escoles bressol municipals s’estableixen, al menys, dues entrevistes i dues reunions al llargdel curs. D’aquesta manera, es comparteix amb les famílies, d’una manera més formal, de forma singularitzada i de forma global, l’adopció de postures comunes per al benestar i el creixement dels infants.

D’altra banda, el lliurament d’un informe escrit al final del curs permet disposar d’una visió global de l’evolució dels fills o les filles durant un període de temps.

La participació de les famílies als centres

Les escoles bressol municipals es defineixen com escoles obertes a la participació de les famílies. El projecte educatiu permet l’impuls, d’una banda, de grups de trobada entre famílies, per compartir aspectes relacionats amb la criança dels infants i, de l’altra, la constitució de l’Associació de Mares i Pares (AMPA).

Els consells escolars són el context de participació més institucional: els diferents sectors de la comunitat educativa col·laboren en els diversos àmbits de gestió dels centres i esdevenen l’espai de trobada de totes les persones implicades en l’educació dels infants i el funcionament de les escoles bressol.

3.- L’organització de l’escola:

Horari del servei

Grups d’infants i places

Professionals a l’escola bressol

El projecte educatiu de l’escola és fruït de l’aportació col·lectiva de l’equip de professionals . Cada grup d’infants té un tutor o tutora, i compta amb el suport d’un educador o educadora en les franges d’alimentació i descans. A més, el centre té assignat un educador o educadora complementària durant tota la jornada.

4.- Serveis complementaris:

Alimentació

Acollida

……

5.- Galeria d’imatges

6.- Localització

planol niu

 

Horari

Telèfon

email