INSCRIPCIONS

Instruccions per formalitzar la sol·licitud

Calendari de preinscripció 2015-2016 pdf-icon Sol·licitu2015-2016pdf-icon

•S’han d’emplenar totes les dades

•Cal fer-ho amb lletra majúscula i amb bolígraf

•També es pot omplir en format electrònic (.doc) i enviar-ho aeducacio@mollerussaciutat.com. Si s’utilitza aquesta via cal tenir present que es donarà un termini per a la presentació de la documentació requerida en la sol·licitud.

Documentació que cal aportar:

•Fotocòpia del DNI del pare, la mare o dels tutors

•Fotocòpia del llibre de família (pàgines dels pares i fill/a)

•Fotocòpia del certificat d’empadronament del qui tingui la pàtria potestat o tutela de l’alumne.

•Informe mèdic del pediatre (no cal imprès oficial)

•Carnet de vacunes.

•Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on hi consti el titular i el nº bancari per tal de domiciliar els rebuts de les quotes mensuals

Les bonificacions restaran condicionades a la presentació de la documentació justificativa que s’indica a continuació:

•En el cas que s’al·legui ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció, s’ha de presentar una còpia del document que així ho acredita.

•Fotocòpia de l’última renda.